MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.2 2010
089
City fuel economy 9.7 Highway fuel economy 6 Mixed mode fuel economy 7.5 Fuel tank volume 45 Fuel distance from 460 Fuel distance to 750 Recommended fuel
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.5 2013
087
City fuel economy 8.2 Highway fuel economy 5.4 Mixed mode fuel economy 6.4 Fuel tank volume 59 Fuel distance from 720 Fuel distance to 1090 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 2.0 1998
0126
City fuel economy 12.6 Highway fuel economy 6.9 Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from 400 Fuel distance to 720 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.3 1999
0445
City fuel economy no data Highway fuel economy no data Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.6 1981
0165
City fuel economy 11.2 Highway fuel economy 6.5 Mixed mode fuel economy 8.3 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 450 Fuel distance to 770 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.2 1975
0221
City fuel economy 10.1 Highway fuel economy 6.3 Mixed mode fuel economy 7.9 Fuel tank volume 45 Fuel distance from 450 Fuel distance to 710 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.8 1997
0260
City fuel economy 8.1 Highway fuel economy 5.1 Mixed mode fuel economy 6.2 Fuel tank volume 59 Fuel distance from 730 Fuel distance to 1160 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.3 1996
0184
City fuel economy no data Highway fuel economy no data Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.4 1974
0164
City fuel economy 10.8 Highway fuel economy 6.5 Mixed mode fuel economy 8.2 Fuel tank volume 45 Fuel distance from 420 Fuel distance to 690 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.6 2005
0208
City fuel economy 10.7 Highway fuel economy 6.8 Mixed mode fuel economy 8.2 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 470 Fuel distance to 740 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.5 2003
0161
City fuel economy no data Highway fuel economy no data Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 2.0 2004
072
City fuel economy 9.8 Highway fuel economy 7.3 Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from 510 Fuel distance to 680 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.3 1995
0107
City fuel economy no data Highway fuel economy 5.2 Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to 960
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.2 1985
0454
City fuel economy 9.4 Highway fuel economy 5.6 Mixed mode fuel economy 7.1 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 530 Fuel distance to 890 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.6 2013
095
City fuel economy no data Highway fuel economy no data Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 2.0 2014
0107
City fuel economy 8.3 Highway fuel economy 5.1 Mixed mode fuel economy 6.3 Fuel tank volume 59 Fuel distance from 710 Fuel distance to 1160 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.4 1980
0298
City fuel economy 12.1 Highway fuel economy 6.8 Mixed mode fuel economy 8.8 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 410 Fuel distance to 740 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.6 2007
0113
City fuel economy no data Highway fuel economy no data Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.3 2002
0221
City fuel economy no data Highway fuel economy 4.9 Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to 1020
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.5 2000
0236
City fuel economy no data Highway fuel economy no data Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 2.0 2000
074
City fuel economy no data Highway fuel economy no data Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.4 1984
0323
City fuel economy 12.5 Highway fuel economy 6.8 Mixed mode fuel economy 9 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 400 Fuel distance to 740 Recommended fuel
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.6 2000
0167
City fuel economy no data Highway fuel economy no data Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.4 1979
0335
City fuel economy 10.4 Highway fuel economy 6.5 Mixed mode fuel economy 8.1 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 480 Fuel distance to 770 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.4 1976
0227
City fuel economy 10.7 Highway fuel economy 6.5 Mixed mode fuel economy 8.2 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 470 Fuel distance to 770 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.8 2003
0101
City fuel economy no data Highway fuel economy no data Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 2.0 1982
0103
City fuel economy 13.7 Highway fuel economy 6.8 Mixed mode fuel economy 9.3 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 360 Fuel distance to 740 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.8 1998
0271
City fuel economy no data Highway fuel economy no data Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 50 Fuel distance from no data Fuel distance to
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 2.0 1994
0135
City fuel economy 11.7 Highway fuel economy 6.8 Mixed mode fuel economy 8.6 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 430 Fuel distance to 740 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 2.0 2009
042
City fuel economy 8.3 Highway fuel economy 5.1 Mixed mode fuel economy 6.3 Fuel tank volume 59 Fuel distance from 710 Fuel distance to 1160 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.4 1982
0162
City fuel economy 10 Highway fuel economy 5.9 Mixed mode fuel economy 7.6 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 500 Fuel distance to 850 Recommended fuel
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.6 2003
0168
City fuel economy 8.8 Highway fuel economy 5.5 Mixed mode fuel economy 6.8 Fuel tank volume 50 Fuel distance from 570 Fuel distance to 910 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 1.8 2014
0212
City fuel economy 8.6 Highway fuel economy 5.5 Mixed mode fuel economy 6.6 Fuel tank volume 59 Fuel distance from 690 Fuel distance to 1070 Recommended
MITSUBISHI
Mitsubishi Lancer 2.0 1995
061
City fuel economy 11.2 Highway fuel economy 8.1 Mixed mode fuel economy no data Fuel tank volume 58 Fuel distance from 520 Fuel distance to 720 Recommended